دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، تابستان 1397 
4. رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه مازندران

صفحه 97-124

10.22054/jrlat.2020.42171.1452

ابراهیم صالحی عمران؛ محسن حاجی تبار؛ ابراهیم شفعی بلخکانلو