شناسایی مولفه های رهبری اصیل دانشگاهی

مهدی امانی؛ محمد میرکمالی؛ جواد پورکریمی؛ محمود ابوالقاسمی؛ مرضیه عالی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، ، صفحه 6-39

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78668.1728

چکیده
  با توجه به نوپا بودن موضوع رهبری اصیل در ادبیات رهبری و وجود ابهام در مورد ساختار و مولفه‌های آن در بین تحقیقاتی که انجام گرفته است و همچنین احساس خلاء روزافزونی که در دو دهه اخیر در گرایش به سمت رفتارهای اصیل رهبری در سازمان‌ها دیده می‌شود، نیاز به شناخت بیشتر و بهتر مفاهیم و ساختار رهبری اصیل را در بین محققان حوزه مدیریت و رهبری، ...  بیشتر

تأثیر رهبری اصیل بر عملکرد فردی کارکنان با توجه به ویژگی های شغلی و تعهدات عاطفی کارکنان ستادی آموزش و پرورش

مهرزاد عبداله زاده؛ مینو یوسفی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1401، ، صفحه 125-146

https://doi.org/10.22054/jrlat.2022.67371.1612

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رهبری اصیل بر عملکرد فردی با توجه به ویژگی‌های شغلی و تعهدات عاطفی کارکنان بوده است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی بود. جامعه آماری تحقیق کارکنان ستادی سازمان آموزش‌وپرورش استان گیلان هستند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 221 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

شناسایی مؤلفه‌های شایستگی‌ رهبری اصیل در مدارس ابتدایی

سیروس مرادخواه؛ میترا عزتی؛ جواد پورکریمی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1401، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.22054/jrlat.2022.63303.1596

چکیده
  آموزش‌وپرورش مهم‌ترین نهاد برآمده از متن جامعه و درعین‌حال سازنده و تکامل‌دهنده آن است و تأثیر آن در پیشرفت جامعه، امری حیاتی و محسوس است، در درون نظام آموزش‌وپرورش هر کشوری دوره‌ ابتدایی از جایگاه، حساسیت و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و درواقع مهم‌ترین دوره‌ تحصیلی به شمار می‌رود. پژوهش حاضر باهدف شناسایی مؤلفه‌های شایستگی ...  بیشتر

رابطه بین بهزیستی معنوی و رهبری اصیل با خوش‌بینی تحصیلی معلمان ابتدایی

میثم غفارخانی؛ علی رشیدی؛ فاطمه بهرامی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، ، صفحه 119-142

https://doi.org/10.22054/jrlat.2020.50351.1515

چکیده
  هدف پژوهش همبستگی حاضر بررسی رابطه بهزیستی معنوی و رهبری اصیل با خوش‌بینی تحصیلی معلمان ابتدایی بود. بدین منظور گروهی متشکل از 225 معلم ابتدایی از بین معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان رباط‌کریم به روش تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های تحقیق با استفاده از سه پرسشنامه بهزیستی معنوی الیسون و پالوتزیان (1982) ...  بیشتر

تاثیر سبک رهبری اصیل بر چابکی نیروی انسانی در آموزش و پرورش

مرتضی بدری؛ حمید رحیمیان

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1395، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.10088.1170

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر رهبری اصیل بر چابکی نیروی انسانی در آموزش و پرورش است.این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بود که به شیوه همبستگی و پیش‌بینی انجام،و از نظر نوع هدف، کاربردی می‌باشد و از روش پیمایشی جهت گردآوری داده‌ها استفاده گردید.«کارمندان آموزش و پرورش شهرستان قوچان»به عنوان جامعه آماری انتخاب و بدین منظور گروهی ...  بیشتر