شناسایی مولفه های رهبری اصیل دانشگاهی

مهدی امانی؛ محمد میرکمالی؛ جواد پورکریمی؛ محمود ابوالقاسمی؛ مرضیه عالی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، ، صفحه 6-39

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78668.1728

چکیده
  با توجه به نوپا بودن موضوع رهبری اصیل در ادبیات رهبری و وجود ابهام در مورد ساختار و مولفه‌های آن در بین تحقیقاتی که انجام گرفته است و همچنین احساس خلاء روزافزونی که در دو دهه اخیر در گرایش به سمت رفتارهای اصیل رهبری در سازمان‌ها دیده می‌شود، نیاز به شناخت بیشتر و بهتر مفاهیم و ساختار رهبری اصیل را در بین محققان حوزه مدیریت و رهبری، ...  بیشتر

شناسایی مؤلفه‌های شایستگی‌ رهبری اصیل در مدارس ابتدایی

سیروس مرادخواه؛ میترا عزتی؛ جواد پورکریمی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1401، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.22054/jrlat.2022.63303.1596

چکیده
  آموزش‌وپرورش مهم‌ترین نهاد برآمده از متن جامعه و درعین‌حال سازنده و تکامل‌دهنده آن است و تأثیر آن در پیشرفت جامعه، امری حیاتی و محسوس است، در درون نظام آموزش‌وپرورش هر کشوری دوره‌ ابتدایی از جایگاه، حساسیت و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و درواقع مهم‌ترین دوره‌ تحصیلی به شمار می‌رود. پژوهش حاضر باهدف شناسایی مؤلفه‌های شایستگی ...  بیشتر

رابطه رهبری توزیع شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1393-1394

مهدی عزیزی؛ جواد پورکریمی؛ سیدمحمد میرکمالی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1396، ، صفحه 35-56

https://doi.org/10.22054/jrlat.2019.11106.1189

چکیده
  پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطه رهبری توزیع‌شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مدارس دولتی دوره متوسطۀ(پسرانه و دخترانه) شهر تهران در سال تحصیلی 94 - 1393 می‌باشد، که تعداد آن‌ها برابر با 10565 ...  بیشتر