رابطه اعتماد سازمانی و تاب‌آوری سازمانی با ادراک از سکوت سازمانی در بین معلمان درس هنر دوره متوسطه شهر کربلا

فریدون یزدانی؛ حورا نوری مجید خلف

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، ، صفحه 92-114

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78290.1721

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین اعتماد سازمانی و تاب آوری سازمانی با ادراک از سکوت سازمانی بین دبیران هنر در شهر کربلای عراق انجام شد. روش تحقیق آن از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل همه‌ی معلمان هنر دورۀ متوسطه شهر کربلا در سال 2023 به تعداد 146 نفر می‌شده است. برای نمونه‌گیری از روش تصادفی طبقه‌ای استفاده شد و بر این اساس تعداد ...  بیشتر

نقش ادراک از رهبری اخلاقی مدیران در انگیزش و رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه

فریدون یزدانی

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1402، ، صفحه 58-78

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.77302.1688

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین ادراک از سبک رهبری اخلاقی مدیران با انگیزش و رضایت شغلی معلمان دوره متوسطه شهر نهاوند صورت گرفت. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دبیران زن ومرد دوره متوسطه اول و دوم شهرستان نهاوند به تعداد 366 می‌شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 188 نفر ...  بیشتر