بازنمایی مشکلات فرایند اجرای پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها: یک مطالعه کیفی

علی زارعی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، ، صفحه 25-57

https://doi.org/10.22054/jrlat.2020.50339.1514

چکیده
  این پژوهش با هدف واکاوی مشکلات فرایند اجرای پایان نامه و رساله‌های دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود انجام شد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. میدان پژوهش، دانشگاه تهران بود و مشارکت‌کنندگان 8 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده ...  بیشتر

رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه مازندران

ابراهیم صالحی عمران؛ محسن حاجی تبار؛ ابراهیم شفعی بلخکانلو

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1397، ، صفحه 97-124

https://doi.org/10.22054/jrlat.2020.42171.1452

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان بوده است. روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه مازندران به تعداد 10747 نفر است که با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای و طبقه‏ای متناسب و بر اساس فرمول کوکران تعداد 383 نفر (241 نفر دختر و 142 نفر پسر) به‌عنوان نمونه ...  بیشتر