طراحی و اعتباریابی الگوی تحول فرهنگ سازمانی مبتنی‌بر بهره‌وری نظام آموزش و پرورش ایران

سمیرا طارمی؛ محمد مجتبی زاده؛ مسعود مرادی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، ، صفحه 60-91

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78419.1723

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی تحول فرهنگ سازمانی مبتنی‌بر بهره‌وری انجام شد. جهت طراحی الگو از روش نظریه زمینه‌ای و جهت اعتباریابی آن، از روش تحلیل عاملی تأئیدی مرحله اول و دوم استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، متخصصان رشته‎های مدیریت آموزش عالی، برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، جامعه‌شناسی، مدیریت آموزشی ...  بیشتر

بررسی رابطه ویژگی های شغلی و فرهنگی با بهره وری نیروی انسانی در کارمندان آموزش و پرورش

علی رشیدی؛ حمید رحیمیان

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1394، ، صفحه 85-105

https://doi.org/10.22054/jrlat.2015.4550

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی و فرهنگی با بهره‌وری نیروی انسانی در کارمندان آموزش‌وپرورش شهرستان تربت‌حیدریه بود. روش پ‍ژ‍وهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردیو ازنظر شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی هست. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه‌ی کارمندان آموزش‌وپرورش شاغل در ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان ...  بیشتر