بررسی تاثیر رهبری مشارکتی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی تصمیم گیری استراتژیک

محمود تعجبی؛ محسن احمدی؛ پروانه محمدی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، ، صفحه 40-58

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78318.1718

چکیده
  نوآوری، اساس توسعه و ماندگاری سیستم های اجتمـاعی بـوده و دسـتیابی بـه نـوآوری، نیازمنـد رفتـار نوآورانه است. در میان انواع مختلف سبک های رهبری و تصمیم گیری، تاثیر نسبی و متفاوت آنها در ایجاد رفتـار نوآورانـه، رهبری مشارکتی و تصمیم گیری استراتژیک نیـز نقش اساسی در بروز این چنین رفتارها دارد. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ...  بیشتر