طراحی الگوی آموزش مهارت‌محور در مدارس بر مبنای نیازهای واقعی جامعه با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

عاطفه خسروی راد؛ احمد اکبری؛ محمد کریمی؛ مسلم چرابین

دوره 7، شماره 28 ، دی 1402، ، صفحه 89-126

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.73746.1657

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی آموزش مهارت‌محور در مدارس بر مبنای نیازهای واقعی جامعه با استفاده از تئوری داده‌بنیاد است. برای پاسخ به این سؤال از روش پژوهش نظریه داده‌بنیاد و با رویکرد کیفی و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار MaxQDA استفاده شد. روش نمونه‌گیری، از نوع هدفمند بود که در مجموع با انجام 10 مصاحبه با اساتید و خبرگان حوزه‌های ...  بیشتر

تحلیل و واکاوی ویژگی‌های مدیران موفق مدارس چندپایه

هادی قاسمی؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمی؛ علی معقول

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1402، ، صفحه 44-80

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.76781.1684

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر، احصاء تجارب زیسته راهبران آموزشی تربیتی از ویژگی‌های مدیران موفق مدارس چندپایه بود. پژوهش حاضر در حوضه کاربردی بوده و روش آن با توجه به پدیده مدارس چندپایه و لزوم فهم عمیق آن از منظر افرادی که تجربه مستقیم داشته‌اند؛ بر اساس رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی انتخاب شد و همچنین با 15 مدیر مدرسه چند پایه شهرستان ...  بیشتر