دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحقیق کیفی پیرامون راهبردهای پاسخگویی دانشگاه های دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1394

محسن شاکری حسین آباد؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ مقصود فراستخواه


2. مدل ساختاری نقش اخلاق حرفه‏ای تدریس اساتید در وفاداری دانشجویان و ارزش ویژه برند دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22054/jrlat.2020.47288.1491

علیرضا یوزباشی؛ فاطمه اسکندر؛ مجتبی محمدی