تحلیل و واکاوی ویژگی‌های مدیران موفق مدارس چندپایه

هادی قاسمی؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمی؛ علی معقول

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1402، ، صفحه 44-80

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.76781.1684

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر، احصاء تجارب زیسته راهبران آموزشی تربیتی از ویژگی‌های مدیران موفق مدارس چندپایه بود. پژوهش حاضر در حوضه کاربردی بوده و روش آن با توجه به پدیده مدارس چندپایه و لزوم فهم عمیق آن از منظر افرادی که تجربه مستقیم داشته‌اند؛ بر اساس رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی انتخاب شد و همچنین با 15 مدیر مدرسه چند پایه شهرستان ...  بیشتر