اولویت بندی عوامل موثر بر نقش تصویر سازی ذهنی دانشگاه علامه طباطبایی در رهبری موثر آموزشی

معصومه السادات ابطحی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، ، صفحه 144-167

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78709.1729

چکیده
  زمینه و هدف:هدف از انجام پژوهش حاضر اولویت بندی عوامل موثر بر نقش تصویر سازی ذهنی دانشگاه علامه طباطبایی در رهبری موثر آموزشی استروش: پژوهش حاضر بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می-باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاه علامه طباطبایی شهر تهران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای است که مطابق فرمول کوکران ...  بیشتر

توسعه نظام ارزش‏ها بر پایه هوش فرهنگی مدیران دانشگاهی

افسانه فاضلی؛ محمود اکرامی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22054/jrlat.2014.94

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور «بررسی رابطه نظام ارزش‏ها و هوش فرهنگی مدیران دانشگاه علامه طباطبایی» انجام گردید. جامعه آماری کلیه مدیران شاغل در دانشگاه که برابر با70 نفر بودند و از این تعداد 56 نفر به پرسشنامه‏ها پاسخ داده و داده های آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.برای اندازه گیری متغیرهای نظام ارزش‏ها از ابزار پرسشنامه آلپورت،ورنون ...  بیشتر