مؤلفه‌های ارتقای کیفیت کاری مدیران و کارکنان دانشگاه کابل

علی فطرت

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1402، ، صفحه 136-159

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.72737.1653

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه‌های ارتقای کیفیت کاری مدیران و کارکنان دانشگاه کابل و به روش تحقیق کیفی با رویکرد تحلیل مضمون و با استفاده از منابع و بانک‌های اطلاعاتی معتبر علمی به‏منظور ارتقای کیفیت کاری کارکنان در سازمان، انجام شده است. ضمن بررسی دیدگاه و نظریات معتبر در موردبررسی مؤلفه‌های ارتقای کیفیت کاری مدیران و کارکنان ...  بیشتر