نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه برنامه آموزشی، دانشگاه کابل، کابل، افغانستان. رایانامه: dr.alifetrat@gmail.com

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه‌های ارتقای کیفیت کاری مدیران و کارکنان دانشگاه کابل و به روش تحقیق کیفی با رویکرد تحلیل مضمون و با استفاده از منابع و بانک‌های اطلاعاتی معتبر علمی به‏منظور ارتقای کیفیت کاری کارکنان در سازمان، انجام شده است. ضمن بررسی دیدگاه و نظریات معتبر در موردبررسی مؤلفه‌های ارتقای کیفیت کاری مدیران و کارکنان دانشگاه کابل به‌طورکلی، در گام دوم ضمن جمع‌آوری داده‌ها با ابزار روش مصاحبه و با شناسایی و دسته‌بندی مقوله‌ها و مضامین، از دل اطلاعات جمع‌آوری‌شده که شامل مؤلفه و مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی ازجمله: 1- عوامل فردی: قابلیت‌ها و مهارت‌های اداری و روابط کاری (برنامه‌های آموزشی بر ایجاد مهارت‌ها و قابلیت‌ها روابط کاری مدیران و کارکنان) 2- عوامل اداری: بررسی روش‌های مشخص بر ارتقای کیفیت کاری مدیران و کارکنان (ارتقای کیفیت کاری و فرهنگ همکاری، روش‌های تشویق مالی- معنوی، مشارکت مدیران و کارکنان در تصمیم ‏گیری اداره) 3- شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکردها و بهبود کارکردهای مدیران و کارکنان (نقاط قوت اداره، نقاط ضعف اداره، بهبود عملکرد کاری مدیران و کارکنان) 4- ایجاد انگیزه کاری میان مدیران و کارکنان از طرف رهبری دانشگاه (انگیزه کاری و تشویق مسئولین، روش‌های ایجاد انگیزه، ارتباط انگیزه با عملکرد) چگونگی و فرایند جامع مدیریت منابع انسانی در راستای ارتقای کیفیت کاری مدیران و کارکنان و روابط میان ابعاد و مؤلفه‌های مختلف آن را منعکس می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the components of improving the work quality of managers and employees of Kabul University

نویسنده [English]

  • ali fetrat

Investigating the Components of Improving the Work Quality of Managers and Employees of Kabul University

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of investigating the components of improving the work quality of managers and employees of Kabul University and using the qualitative research method with thematic analysis approach and using reliable scientific sources and databases in order to improve the work quality of employees in the organization. While examining the viewpoints and valid ideas regarding the examination of the components of improving the work quality of managers and employees of Kabul University in general, in the second step, while collecting data with the tool of the interview method and by identifying and categorizing categories and themes, from the collected information that includes the component and the general category in the form of Paradigm model including: 1- Individual factors: administrative capabilities and skills and working relationships (training programs on creating skills and capabilities for working relationships of managers and employees) 2- Administrative factors: examining specific methods to improve the work quality of managers and employees (improving work quality and Culture of cooperation, methods of financial and spiritual encouragement, participation of managers and employees in decision-making of the department) 3- Identifying the strengths and weaknesses of the functions and improving the functions of managers and employees (strengths of the department, weaknesses of the department, improving the work performance of managers and employees) 4 - Creating work motivation among managers and employees from the leadership of the university (work motivation and encouraging officials, methods of creating motivation, the relationship between motivation and performance), how and the comprehensive process of human resource management in order to improve the work quality of managers and employees and the relationships between different dimensions and components They reflect it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work motivation
  • Promotion
  • Performance
  • Managers' work Quality