رابطه سلامت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید رجایی

2 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید رجایی

3 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ سلامت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علامه طباطبائی صورت گرفته است. روش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی هست. جامعه آماری آن شامل کلیه‌ی کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1396 به تعداد 600 نفر بود. حجم نمونه پژوهش مطابق با جدول مورگان 264 نفر برآوردگردید که به روش نمونه‌گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی رفتارشهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران،1997)، پرسش‌نامه سلامت سازمانی هوی و تارتر(1997) و همچنین پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت کندال و هیولین(1969) استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون t تک گروهی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ها نشان داد وضعیت هر سه متغیر سلامت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی در حد بالاتر از میانگین بوده، و بین سلامت سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین رفتارشهروندی سازمانی و ابعاد آن (وظیفه‌شناسی، احترام و تکریم، نوع‌دوستی، مردانگی، و فضیلت شهروندی) با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Health and Organizational Citizenship Behavior with Job Satisfaction of Allameh Tabatabaei University’s Staff.

نویسندگان [English]

  • gholamali ahmady 1
  • babak yari 2
  • mahboobe rezaie 3
1 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید رجایی
2 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی
3 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسیدانشگاه علامه طباطبائی
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the relationship between organizational health and organizational citizenship behavior with job satisfaction of employees at Allameh Tabatabaei University. The methodology is survey research and correlation type. The statistical population included all employees of Allameh Tabatabaei University (600 number) in 2017. According to Morgan's table, the estimated sample size of the study was 264 people that individuals were selected by Stratified sampling method. The Organizational Behavior Questionnaire (Podsakoff et al., 1997), Hui and Tarter Organizational Health Questionnaire (1997) and Smith Kendall and Hollin's Job Satisfaction Questionnaire (1969) have been used to gathering data. In order to analyzing data, one sample t test and Pearson correlation coefficient were used. The results showed that the qualification of three variables- organizational health, organizational citizenship behavior and job satisfaction- was higher than the average, and there was a positive and significant relationship between organizational health and its dimensions with job satisfaction and organizational citizenship behavior of Allameh Tabatabaei University’s staff. There is also a positive and significant relationship between organizational behavior and its dimensions (conscientiousness, respect and reverence, altruism, manhood, and citizenship virtue) with job satisfaction of Allameh Tabatabaei University’s staff

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Health Behavior
  • Organizational health
  • Employee Job Satisfaction
  • Allameh