نقش واسطه‌ای فرهنگ‌سازمانی و تسهیم دانش در رابطه رهبری تحوّلی و موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) در دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی ‌آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) در دانشگاه هرروز رو به گسترش است. یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان، رهبران ارشد هستند. هرچند مطالعات گذشته از زوایای مختلف تأثیر رهبری بر موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان را بررسی نموده‌اند، بااین‌حال، نقش رهبری تحول‌آفرین در موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان دانشگاه مطالعه نشده است. هدف این پژوهش، تعیین نقش رهبری تحول‌آفرین در موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) در دانشگاه‌ بود. علاوه بر این، نقش واسطه‌ای فرهنگ‌سازمانی و تسهیم دانش در رابطه بین رهبری تحوّلی و موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان بررسی شد. مدل پژوهش در دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه علوم اقتصادی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آزمون شد. تحلیل همبستگی چند متغیره داده‌ها بر روی پرسشنامه‌های تکمیل‌شده 200 نفر از کارمندان انجام شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد رهبری تحوّل آفرین بر موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان اثر مستقیم دارد، همچنین به‌واسطه فرهنگ‌سازمانی موجب موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان می‌شود، بااین‌حال، اثر مستقیم رهبری تحوّلی بر تسهیم دانش آشکار معنی‌دار نبود. یافته‌های پژوهش نشان داد فرهنگ‌سازمانی و تسهیم دانش آشکار بر موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان اثر مستقیم دارد و تسهیم دانش آشکار ERP ارتباط بین رهبری تحوّلی و موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان را تعدیل می‌کند. نتایج این پژوهش دلالت‌هایی برای مدیران ارشد در جهت تسهیل فرهنگی مناسب به‌طوری‌که موجب توسعه تسهیم دانش ERP و رسیدن به بهبود سازمانی با استفاده از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان شود، ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating effect of organizational culture and knowledge sharing on transformational leadership and Enterprise Resource Planning (ERP) systems success at the University

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Yeganerad 1
  • Morteza Tahery 2
1 MA. Graduate of Educational Planning and Management, Allameh Tabataba’i University
2 Assistant Professor, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Senior leadership has been identified as a critical factor in fostering Enterprise
Resource  Planning  systems  success.  Although,  previous  studies  have
investigated  the  impact  of  transformational  leadership  on  Enterprise  Resource
Planning from various angles, however, the role of transformational leadership
on Enterprise Resource Planning systems success at the University has not  been
studied.  The  purpose  of  this  study  was  determine  the  role  of  transformational
leadership on Enterprise Resource Planning systems  success at the University.
The  research  model  was  tested  through  a  survey  in  Allameh  Tabataba'i
University, University of Economic Sciences, and Ministry of Science, Research
and  Technology.  Correlation  analysis  of  multivariate  data  was  done  on  the
completed  questionnaires  by  200  employees.  The  results  of  the  Structural
Equation  Modeling  showed  that  Transformational  leadership  is  positively
related  with  Enterprise  Resource  Planning  systems  success.  Organizational
culture  mediates  the  relationship  between  transformational  leadership  and
Enterprise  Resource  Planning  systems  success.  However,  transformational
leadership is not positively related with ERP explicit knowledge sharing. Also,
the  results  showed  that  organizational  culture  and  ERP  explicit  knowledge
sharing  is  positively  related  with  enterprise resource planning  systems  success
and  ERP  explicit  knowledge  sharing  mediates  the  relationship  between
transformational  leadership  and  enterprise  resource  planning  systems  success.
The research findings can provide guidelines for the top executives to facilitate
appropriate organizational culture, so as to foster ERP knowledge sharing and
achieve business benefits with the assimilation of ERP systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Resource Planning systems success (ERP)
  • transformational leadership
  • organizational culture
  • knowledge sharing
  • university