بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی در بین دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان مشگین شهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه،ارومیه، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اخلاق ‌حرفه‌ای و سرمایه ‌اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی در میان دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان مشگین شهر انجام شد. این تحقیق در زمره‌ی تحقیقات همبستگی است. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان مشگین شهر که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تدریس‌اند تشکیل می‌دهد. مطابق با جدول مورگان 225 نفر از آنان به‌صورت تصادفی طبقه‌ای (122 نفر مرد– 103 نفر زن) به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات پژوهش حاضر از پرسش‌نامه استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی تحقیق به بررسی متغیرهای تحقیق از قبیل میانگین، انحراف معیار، واریانس و متغیرهای جمعیت شناختی از قبیل جنسیت، سن، وضعیت تحصیلات و سابقه خدمت پرداخته شد. پس ‌از آن در آمار استنباطی، به‌منظور بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و به‌منظور بررسی فرضیات تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری روش الگویابی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار PLS استفاده‌ شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. در پایان پیشنهادهایی برای کارهای آتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of relationship between social capital, professional ethics and organizational citizenship behavior among high school,s teachers in Meshkinshahr

نویسندگان [English]

  • Zhila Atapour 1
  • Mohammad Hasani 2
  • Hassan Ghalavandi 3
1 Education - Educational Instructor
2 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه،ارومیه، ایران.
3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده [English]

This research is being done among the teachers of Meshkin shahr. the purpose of this research is to survey relationship between professional ethics, social capital and organizational citizenship behaviour.
presrnt research is descriptive and a practical research.
This research is in the category of solidarity.
Statistical society of this research is all the high teachers (563) that they are teaching in 94-95 educational year.
According to Morgan table 225 peapole of them by rank chance are chosen sample (122 men, 103 women)
For collecting information for present research questionnaire is used.
To analyse data descriptive statistics and inferential statistics is used, for the descriptive statistics in this research variables paid like average standard deviation, variance and demographics variant like age, sexuality, educational condition, years of service. after that for inferential statistic, in order to survey validity of questionnaire confirmatory factor analysis is used.
To survey the hypothesis of Structural equation modeling, structural equation modeling method with the help of software is used SmartPLS 3.
Research discoveries show that there is a direct relationship between professional ethics component and organizational citizenship behaviour.
Also there is a positive relationship between social capital component and organizational citizenship behavior.
In the end there are some suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • professional ethics
  • Organizational citizenship behaviour
  • structural equation modeling