نقش رابطه مدیر و کارکنان با عملکرد سازمانی با میانجی‌گری اعتماد و همکاری درون سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استاد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رابطه مدیر و کارکنان با عملکرد سازمانی با میانجی‌گری اعتماد و همکاری درون سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان می‌باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارمندان دانشگاه سمنان (550نفر) در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 150 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش (90 نفر مرد و 60 نفر زن) انتخاب شدند. همه کارمندان نمونه پژوهش مقیاس‌های رابطه مدیر با کارکنان، اعتماد درون سازمانی، همکاری درون سازمانی و عملکرد سازمانی را تکمیل کردند. یافته‌ها نشان داد که: بین رابطه مدیر با کارکنان اعتماد درون سازمانی، همکاری درون سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. رابطه مدیر با کارکنان بر بهبود عملکرد سازمانی اثر مستقیم و معناداری دارد؛ همچنین رابطه مدیر با کارکنان با میانجی‌گری اعتماد درون‌ سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی اثر غیرمستقیم و معناداری دارد. رابطه مدیر با کارکنان با میانجی‌گری همکاری درون سازمانی اثر غیرمستقیم و معناداری بر بهبود عملکرد سازمانی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Relationship Manager and Employees in Organizational Performance by mediating Intra-Organizational Trust and Collaboration

نویسندگان [English]

  • zahra ghorbani 1
  • Aliakbar Aminbiedokhti 2
  • sakineh jafari 3
1 semnan
2 Associate Professor of Educational Administrational Semnan University
3 semnan university
چکیده [English]

The goal of present study is the role of relationship manager and employees in improvement organizational performance by mediating intra-organizational trust and collaboration of employees of Semnan University. Present study is a practical research on the basis of purpose and is a type of descriptive-correlative researches on the basis of data collection method. Statistical population of the study included all the employees of Semnan University (550 people) in the academic year 20017-18 that 150 people (90 men and 60 women) were selected using stratified random sampling method. All the employees of study sample completed the scales of manager and employee's relation, intra-organizational trust, intra-organizational collaboration and organizational performance. The findings showed that: there is a positive and significant relationship between manager and employee's relation, intra-organizational trust, intra-organizational collaboration with improvement organizational performance. Manager and employees relation has a direct and significant effect on improvement organizational performance. Manager and employees relation with the mediation of intra-organizational trust also has an indirect and significant effect on improvement organizational performance. Manager and employees relation with the mediation of intra-organizational collaboration has an indirect and significant effect on improvement organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • manager and employee's relation
  • intra-organizational trust
  • Collaboration
  • Organizational Performance