محیط زیست در آموزش عالی : بررسی نگرش، دانش زیست محیطی و مولفه های پایداری در دانشگاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

2 مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نگرش،دانش زیست محیطی و مولفههای پایداری در دانشگاه بود. پژوهش حاضر از لحاظ روش در حوزه تحقیقات کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات در پژوهشهای توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده مدیریت پردیس فاربی دانشگاه تهران می باشد.که از بین آنها تعداد 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها نیز از سه پرسش نامه، پرسش نامه محقق ساخته دانشگاه پایدار ملکی(1393) باضریب پایایی 89/0 وپرسش نامه دانش زیست محیطی هی و همکاران(2011) با ضریب پایایی 87/0 و مقیاس nep با ضریب پایایی 85/0 بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد که در بخش استنباطی از آزمون فریدمن، همبستگی، تی تک نمونه ای استفاده شد.نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که دانشجویان در بعد نگرش محیط زیست با میانگین (55/3) در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارند و همچنین در بعد دانش محیط زیست نیز با میانگین(09/4) در وضعیت مطلوب قرارداشتند.علاوه براین نتیجه اولویت بندی عوامل دانش و نگرش محیط زیست معنادار بوده و در نهایت نتیجه بررسی همبستگی نشان داد که، رابطه بین ابعاد دانشگاه پایدار و دانش و نگرش نسبت به محیط زیست مثبت و معنادار می باشد و از بین عوامل دانشگاه پایدار آموزش و پژوهش پایدار بیشتر میزان همبستگی را با نگرش محیط زیست داشتند همچنین از بین این ابعاد بیشترین میزان همبستگی را با دانش محیط زیست مدیریت محیط زیست و خدمات پایدار دارا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environment in Higher Education: Attitudes, Environmental Knowledge and Sustainability Components at University

نویسندگان [English]

  • shahram mehravar 1
  • ali .rashidi 2
  • taghi Akbari 3
1 Higher Education Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran
2 ss
3 mohaghegh
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the attitude, environmental knowledge and sustainability components of the university. The present research is applied in the field of applied research and in the method of data collection in descriptive-survey research. The statistical population of this study includes all students of Faculty of Management of Farabi College of Tehran University, among them 200 persons by sample method Randomly selected. To collect the data, three questionnaires, a Researcher-made questionnaire from the University of Persia Maleki (1393) with a reliability of 0.89, and environmental science questionnaire Hey et al. (2011) with a reliability of 0.87 and a non-scale with a reliability coefficient of 85 / 0 was used. Data analysis was done on two levels of descriptive and inferential statistics. The inferential part of Friedman test, correlation, T-test was used. The results of the analysis showed that the students in the environmental aspect 3) are in a relatively favorable situation, and also in the environmental knowledge aspect, with an average (4.9), were in a favorable situation. In addition, the result of prioritizing knowledge and environmental attitudes is significant and, finally, the result of correlation study showed that , The relationship between the dimensions of sustainable university and knowledge and attitude toward the environment is positive and significant and among the factors of sustainable university Sustainable education and research had the highest correlation with environmental attitudes. Among these dimensions, the highest correlation was found with environmental management knowledge and sustainable services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Knowledge
  • Environmental Attitudes
  • Sustainable University
  • Sustainable Development