توسعه سلامت سازمانی بر پایه مدیریت دانش مدیران دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارق التحصیل کارشناسی ارشدمدیریت آموزش

2 دانشیاردانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سلامت سازمانی با مدیریت دانش مدیران دانشگاه علامه طباطبایی انجام گردید. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه‌ی جمع آوری داده‌ها توصیفی _ همبستگی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران آموزشی و پژوهشی در دانشگاه تعداد 70 نفر بودند و از این تعداد 61 نفر به پرسش‌نامه‌ها پاسخ داده و داده‌های آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده‌های پژوهش از طریق پرسش‌نامه (محقق ساخته) سلامت سازمانی با پایایی 94/0 و مدیریت دانش با پایایی 91/0 جمع آوری و از طریق آزمون‌هایt تک نمونه‌ای، فریدمن، مجذورکای، رگرسیون خطی همزمان و همبستگی بنیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این بود که وضعیت سلامت سازمانی و هفت مؤلفه (روحیه، تاٌکید علمی، ملاحظه‌گری، ساختاردهی، حمایت منابع، نفوذ مدیر، یگانگی نهاد) و مدیریت دانش و سه مؤلفه آن (خلق دانش، انتشار دانش، کاربرد دانش) در سطح پایینی قرار دارد. در رتبه بندی مؤلفه‌های سلامت سازمانی، مؤلفه ملاحظه‌گری مدیران بالاترین رتبه و مؤلفه یگانگی نهاد مدیران در پایین‌ترین رتبه و مؤلفه‌های روحیه، تاٌکید علمی، ساختاردهی، حمایت منابع و نفوذ مدیر به ترتیب در رتبه‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم قرار دارند؛ در مجموعه مؤلفه‌های مدیریت دانش، مؤلفه انتشار دانش در رتبه یکم، مؤلفه کاربرد دانش در رتبه دوم و مؤلفه خلق دانش در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. همچنین متغیرهای فردی با سلامت سازمانی و مدیریت دانش رابطه‌ای ندارد. و در نهایت با استفاده از مدل همبستگی بنیادی بین سلامت سازمانی و مدیریت دانش رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

improving organizational health based on the knowledge management, of university administrators

نویسندگان [English]

  • saeideh khalilian 1
  • mahmood ekrami 2
چکیده [English]

Abstract:
This matter resulting from concentrating on knowledge is strategic resources of the organization. This research conducted as organizational health relation with knowledge management of managers of AllamehTabatabaei University. The research methodology has applied goal also correlative-descriptive data collecting method. Statistical society of this research includes all research and educational managers of AllamehTabatabei University worked for 6-fold colleges of the university in academic year 2013-2014 consisting of 70 persons.
In this research 61 persons were participated in statistical society including 70 persons randomly.
Research data collected through organizational health questioner with 0.9433 reliability and knowledge management with 0.9194 reliability and analyzed through sample t- tests, Friedman, chi-square, Friedman, simultaneous linear regression and basic correlation. The research results indicated that organizational health status and 7 components which have been examined for evaluating lower level. Besides research result indicated that knowledge management status and 3 components examined in lower level. Also in organizational health components complex (7 compilers), managers' consideration component positioned in highest class and managers institutions unity component in lowest class and in total knowledge management components (3 components), knowledge spreading component in 1st position, knowledge application component in 2nd position and knowledge creating component in 3rd position. For replying to last question basic correlative model used, hence two transactions obtained that indicated that there is positive relation between organizational health and knowledge management.
Key words: organization health, indexes of organizational health, knowledge management, indexes of knowledge management

کلیدواژه‌ها [English]

  • "organization health"
  • " indexes of organizational health"
  • " knowledge management"
  • "indexes of knowledge management "