آزمون الگویِ عِلّی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان بر اساس مشارکت فعال با میانجیگری امنیت در مدرسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارومیه

2 گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون الگویِ عِلّی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان بر اساس مشارکت فعال با میانجی‌گری امنیت در مدرسه انجام گرفت. این پژوهش کمی و از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دبیرستانی شهر سقز در سال تحصیلی 1396-1397 بودند. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی- مورگان و با در نظر گرفتن خطای 05/0 =α، 145 نفر تعیین گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های امنیت در مدرسه (SRS) (با پایایی 82/0 = α)، مشارکت فعال در مدرسه (SES) (با پایایی 67/0 = α) و سرزندگی تحصیلی (EVQ) (با پایایی 85/0 = α) استفاده شد. روایی ابزارها با نظر اساتید علوم تربیتی و روانشناسی تأیید گردید. داده‌ها با دو نرم ‌افزار Spss vs. 22 و lisrel. 8.50و با روش مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده از برازش مناسب و مطلوبی برخوردار است (49/1= ،x2/df، 91/0= GFI، 91/0= AGFI، 92/0= CFI، 93/0= NFI، 043/0= RMSEA) و مؤلفه مشارکت فعال به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق مؤلفه امنیت در مدرسه بر سرزندگی تحصیلی تاثیر معنی‌دار دارد (05/0>p). مشارکت فعال و امنیت در مدرسه، مؤلفه‌هایی مهم در توسعه و بهبود سرزندگی تحصیلی دانش آموزان است. از اینرو توجّه به عوامل امنیت در مدرسه و مشارکت فعال جهت پیشبرد اهداف و تلاش جهت سوق دادن دانش آموزان به سمت سرزنده بودن و اثربخش بودن پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Causal Model of Students' Educational vitality Based on Active participation by Security at school Mediation

نویسندگان [English]

  • parvaneh mohammadi 1
  • Ebrahim Aryani ghizghapan 2
  • Manizhe Hashemymehr 3
1 university of urmyeh
2 university of mohaghegh ardebili
3 Faculty of Education Sciences & Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was examining the causal model of students' educational vitality based on active participation by security at school mediation. Methodology of the research was quantitative, in terms descriptive-Correlation. The statistical population was students of high school of Sagez during the academic year 2017-2018. The sampling method was simple random. The sample size according to the Kregci-Morgan model and with error α = 0/05, was considered 145 persons. To collect data, the Security at school Questionnaire (SRS) (with reliability α = 0/82), Active participation (SES) (with reliability α = 0/67), and the Educational vitality Questionnaire (EVQ) (with reliability α = 0/85) were used. Validity of the tools was confirmed by the professors of education and psychology. Data were analyzed using two software’s Spss vs. 22 and lisrel. 8/50 and analyzed by structural equation modeling. The results showed that the proposed model had suitable fit (x2/df=1/49, GFI=0/91, AGFI=0/91, CFI=0/92, NFI=0/93, RMSEA=0/043) and the component of Active participation has a direct and indirect effect through the component of Security at school on Educational vitality (P<0/05). Active participation and Security at school are important components in the development and improvement of students' Educational vitality. Therefore, attention to the factors of Active participation and Security at school to advance goals and efforts to push students toward effectiveness recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Educational Vitality
  • Security at school
  • Active participation
  • students