بررسی رابطه سبک‌های تفکر و خودبالندگی با شایستگی مدیران آموزشی در مدارس ابتدایی منطقه تبادکان مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد،ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک‌های تفکر و خودبالندگی با شایستگی مدیران آموزشی در مدیران مدارس ابتدایی منطقه تبادکان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران مدارس ابتدایی منطقه تبادکان مشهد که شامل 320 نفر می-باشد. نمونه‌گیری براساس جدول مورگان و کرجسی 170 نفر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش همبستگی است. در این پژوهش پرسش‌نامه شایستگی مدیران مصلحی (1390)، پرسش‌نامه سبک‌های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و پرسش‌نامه خودبالندگی پیدلر و همکاران (2001) بر روی گروه نمونه اجرا شد برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام می‌گیرد. در آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها استفاده می‌شود و در آمار استنباطی از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک‌های تفکر قانونی، سبک تفکر اجرائی، سبک تفکر قضائی، سبک تفکر جزئی، سبک تفکر محافظه کار، سبک تفکر سلسله مراتبی، سبک تفکر سلطنتی، سبک تفکر آنارشیست، سبک تفکر درونی با شایستگی کل در مدیران رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین سبک تفکر کلی، سبک تفکر آزاد اندیش، سبک تفکر الیگارشی و سبک تفکر بیرونی با شایستگی کل در مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین خودبالندگی کل و شایستگی کل در مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between thinking Styles and self-development with the Competency of Educational Managers in Primary School Managers of Tabadakan Area

نویسندگان [English]

  • seyedeh shima mirshojaeiyan hosseini 1
  • nazya sadat nasseri 2
  • elham fariborzi 2
1 Master of Educational Management, Mashhad Unit, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Department of Educational Sciences, Mashhad Unit, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
The aim of the current study was to investigate the relationship between thinking styles as well as self development with managers' merit among primary schoolprincipals of Tabadkan district. The statistical population of the current research includes all primary schools principals of Tabadkan district which consists of 320 principals. The sampling procedure was implemented for 170 randomly selected principals based on Morgan and krejcey's table. , In terms of purpose such study is applied,in terms of nature is descriptive and in terms of method is a correlational research. The questionnaires which were used include: Managers' merit by Moslehi(2011), Thinking styles by Strenberg and wagner(1992) and Self esteem by Padler et(2011). The data analysis was done for both descriptive and inferential sections. In descriptive analysis, mean, standard deviation and charts were applied but in inferential statistics, Pearson's regression and multiple variables regression was used. The results showed that there is a negative meaningful relation between principals' merit and different thinking styles such as: legal, executive, judicial, partial, conservative,hierarchical, royal, anarchist, insider thinking styles. On the other hand there is a positive meaningful relation between principals' merit and thinking styles such as: general, liberal, oligarchs and external thinking styles. In addition there is a positive meaningful relation. between self esteem and general merit among principals.

Keywords: Thinking styles, self development, principals' merit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinking Styles
  • self development
  • principals' merit