دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز 1396 

مقاله پژوهشی

1. الگوی ساختاری رابطه قلدری سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

صفحه 1-34

10.22054/jrlat.2019.38602.1425

عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی ده چشمه