بررسی نقش رهبری اخلاقی در پیش بینی رفتار شغلی و شکستن سکوت سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر،بررسی نقش رهبری اخلاقی درپیش بینی توسعه رفتار شغلی و شکستن سکوت سازمانی می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل می‌باشد که باجدول مورگان تعداد76 نفربه عنوان نمونه آماری با نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین شدند.ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه های:سکوت سازمانی ون داین وهمکاران(2003)،رفتار شغلی هری و همکاران(2004)ورفتار رهبری اخلاقی کارلشون و همکاران(2011) می باشد.جهت تحلیل داده های تحقیق از آزمون t تک نمونه ای،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردیده است.نتایج نشان داد که میانگین رهبری اخلاقی و رفتار شغلی بصورت معناداری بالاتر از سطح متوسط بوده و مناسب می باشد(0/05 >P). میانگین سکوت سازمانی در سطح متوسط بوده و دارای اختلاف معناداری با متوسط جامعه آماری نمی باشد (0/05 <P). همچنین بررسی ها نشان داد که بین رهبری اخلاقی با رفتار شغلی همبستگی مثبت و معناداری(0/05 >P) و با سکوت سازمانی همبستگی منفی و معنادری وجود دارد (0/05 >P). نتایج حاصل از بررسی رگرسیون نشان داد که از بین مؤلفه های رهبری اخلاقی- ابعاد انصاف، اشتراک قدرت و شفافیت نقش بصورت معناداری می توانند رفتاری شغلی را پیش بینی نمایند(0/05>P) همچنین از بین مؤلفه های رهبری اخلاقی تنها اشتراک قدرت می تواند سکوت سازمانی را پیش‌بینی نماید(0/05>P).مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل باید به سبک رهبری و تقویت مؤلفه های آن در سازمان خود برای شکست سکوت کارکنان و رفتار شغلی مثبت، توجه ویژه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Moral Leadership in Predicting of Job Behavior and Breaking the Organizational Silence

نویسندگان [English]

  • ali khaleghkhah 1
  • habibeh najafi 2
  • zahra shahi 3
1 university of ardabili mohaghegh
2 university of ardabili mohaghegh
3 university of Germi Islamic Azad
چکیده [English]

The purpose of this study was investigating the role of moral leadership in predicting the development of job behavior and breaking the organizational silence. The research method chosen in this research is descriptive and survey method.The statistical population of the study consisted of employees of Islamic Azad university, Ardabil branch. Based on the Morgan table data,76 individuals were selected as statistical sample and collected from them by stratified random sampling. The data gathering tool in this research is of Organizational Clarity Questionnaire Van Dine etal(2003);Harry and Colleagues' Career Behavior(2004), and Moral Leadership at Carlson and colleagues (2011).to analyze the data, one-sample t-test, Pearson correlation coefficient and linear regression were used.the results of the research hypothesis test showed that the mean of ethical leadership and occupational behavior in the sample group was significantly higher than the average level(P<0.05)while the mean of organizational silence was moderate and There is no significant difference with the mean of the statistical population(P<0.05).Also,the research showed that there was a significant positive correlation between ethical leadership and job behavior (P<0.05)and organizational and organizational silence(P<0.05). Finally, the results of regression analysis showed that the components of ethical leadership dimensions of fairness, power sharing and transparency can significantly predict occupational behavior(P<0.05).among the components of ethical leadership, only subscription Power can predict organizational silence(P<0.05).the management of Islamic Azad university, Ardabil branch should pay attention to the style of leadership and the strengthening of its components in its organization to defeat the silence of human resources and positive job behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethical leadership
  • Job Behavior
  • Organizational silence
  • human resources