رابطه رهبری توزیع شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1393-1394

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطه رهبری توزیع‌شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مدارس دولتی دوره متوسطۀ(پسرانه و دخترانه) شهر تهران در سال تحصیلی 94 - 1393 می‌باشد، که تعداد آن‌ها برابر با 10565 نفر است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 370 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای می‌باشد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه رهبری توزیع‌شده ایلمور (2001) و پرسشنامه محقق ساخته اعتماد سازمانی بر مبنای مؤلفه‌های اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا و سازه استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ(رهبری توزیع‌شده «94/0» و اعتماد سازمانی «91/0») ارزیابی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که وضعیت رهبری توزیع‌شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر تهران بالاتر از حد متوسط و میانگین فرضی قرار دارد. همچنین بین متغیر رهبری توزیع‌شده و اعتماد سازمانی دبیران و کلیه مؤلفه‌های آن‌ها رابطة مثبت و معناداری وجود دارد(P<0.05). و در نهایت مؤلفه‌های فرهنگ مدرسه و تجارب رهبری سهم معناداری در پیش‌بینی متغیر ملاک اعتماد سازمانی دبیران دارند(=0.37 , 0.30β).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Examining relationship between distributed leadership of principals and organizational trust of teachers in public high schools in tehran city

چکیده [English]

This study aimed to Examining relationship between Distributed Leadership of principals and organizational trust of teachers in publics high schools in tehran city. The method of the research is descriptive and its type is correlation. The Population of this study consisted of high school teachers in publics high schools in tehran city. That sample was selected by Multistage sampling and the size of sample was identified based on cochrane formula are 370 . data were collected through distributed leadership questionnaire of Elmor (2001) and organizational trust questionnaire of Researcher made. To determine the validity of the questionnaire, content validity and construct was used and Their reliability was estimated through Cronbach’s alpha coefficient on Pilot study(distributed leadership "0/94" and organizational trust "0/91").. The main findings are: distributed leadership of principals high school in the city of Tehran is above averag. Organizational trust of high school teachers in the city of Tehran and is above average. A positive relationship was found between general indicator of distributed leadership and organizational trust of high school teachers in the city of Tehran. Three components, school culture and leadership experience have a significant contribution to the prediction of organizational trust of the teachers(β=0/37& ./30).

کلیدواژه‌ها [English]

  • distributed leadership
  • Organizational trust
  • high Schools teachers in the city of tehran