تأثیر سبکهای تصمیم گیری مدیران بر راهبردهای جانشین پروری در دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران - دانشگاه علامه طباطبائی _ دانشکده حقوق و علوم سیاسی

2 تهران - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران غرب - دانشکده مدیریت

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبکهای تصمیمگیری مدیران بر راهبردهای مدیریت جانشین پروری در
دانشگاه علامه طباطبائی می باشد. این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات به
صورت توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران )عالی، میانی و اجرایی(
96 به تعداد 176 نفر مشغول کار بودند که برای انتخاب - دانشگاه علامه طباطبائی که در سال تحصیلی 97
حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و براساس جدول مورگان 118 نفر انتخاب شدند. بهمنظور
جمعآوری نظرات کارکنان و مدیران از دو پرسشنامه: جانشین پروری کیم ) 2006 ( که در این تحقیق پایایی آن
0 بود؛ همچنین بهمنظور / 0/88 و پرسشنامه تصمیم گیری عمومی بروس و اسکات که پایایی آن در این تحقیق 91
تجزیه و تحلیل دادهها، برای آزمون فرضیهها از آمار استنباطی آزمون تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده شد.
نتایج تحلیل یافته ها نشان داد سبکهای تصمیم گیری بر راهبردهای جانشین پروری تاثیرگذار است. نتایج
نشان داد که سبک تصمیم گیری عقلانی رابطه مثبت و معناداری با راهبردهای جانشین پروری دارد، همچنین
سبک تصمیم گیری شهودی و و ابستگی با راهبردهای جانشین پروری رابطه غیر معناداری دارند و در آخر
نیز سبک های آنی و اجتنابی رابطه معکوس و معناداری دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effect of managers' decision making styles on success management strategies at Allameh Tabataba'i University

نویسندگان [English]

  • fariba fakhradkhani 1
  • Hadi Rezghi Shairsavar 2
1 tehran-allametabatabaii
2 tehran -Azad University-West- Managment Faculty
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of managers' decision
making styles on success management strategies at Allameh Tabataba'i
University. This research is descriptive-correlative in terms of the type of applied
target and data gathering method. The statistical population of this study was all
managers (high, middle and executive) of Allameh Tabataba'i University who
were employed in the academic year of 1997-96. The sample size was Morgan
table to select the sample size and 118 persons were selected based on Morgan's
table. In order to collect the views of staff and managers, two questionnaires:
Kim's successor (2006), the reliability of which was 0.88 and Bruce & Scott's
general decision-making questionnaire, which had a reliability of 0.91 in this
research; also for data analysis In order to test the hypotheses, inferential statistics
of path analysis and regression analysis were used. The results of the analysis
showed that decision-making styles affect successor strategies. The results
showed that rational decision making style has a positive and significant
relationship with success strategies, as well as intuitive decision making style and
lack of meaningfulness with replacement strategies have a non-significant
relationship and finally, there is a reverse and meaningful relationship between
immediate and avoidant styles

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision making
  • Style
  • successor
  • managers
  • university