تعداد مشاهده مقاله

94,005

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

82,472

نسبت مشاهده بر مقاله

969.12

نسبت دریافت فایل بر مقاله

850.23

تعداد مقالات ارسال شده

538

تعداد مقالات رد شده

345

درصد عدم پذیرش

64

تعداد مقالات پذیرفته شده

91

درصد پذیرش

17

شماره جاری: دوره 4، شماره 15، بهار 1397 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر رهبری کوانتومی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر

صفحه 1-1

10.22054/jrlat.2019.44651.1466

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ حمیرا عبدی؛ مهرداد صادقی ده چشمه


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی دبیر تخصصی اجرایی
شاپا چاپی
2476-5872
شاپا الکترونیکی
2476-6372