شماره جاری: دوره 4، شماره 15، بهار 1397 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر رهبری کوانتومی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر

صفحه 1-1

10.22054/jrlat.2019.44651.1466

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ حمیرا عبدی؛ مهرداد صادقی ده چشمه


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی دبیر تخصصی اجرایی
شاپا چاپی
2476-5872
شاپا الکترونیکی
2476-6372