شماره جاری: دوره 4، شماره 14، زمستان 1396 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی دبیر تخصصی اجرایی
شاپا چاپی
2476-5872
شاپا الکترونیکی
2476-6372