الگوی ساختاری رابطه قلدری سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش الگوی ساختاری رابطه بین قلدری سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به تعداد 536 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 240 نفر به عنوان نمونه از طریق روش تصادفی از نوع تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد قلدری سازمانی ایلی نویز (2001) ، پرسش نامه استاندارد مقاومت در برابر تغییر ارگ (2000) بود . که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای قلدری سازمانی 89/0 و مقاومت در برابرتغییر سازمانی 88/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری (SEM )انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که قلدری سازمانی با مقاومت در برابر تغییر دربین اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال رابطه معنی دار دارد(p<0/05)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Pattern of Organizational Bullying with Resistance to Change in Faculty Members of Islamic Azad University, Tehran North Branch

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • nazanin sadeqzadeh 1
  • Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 2
1 Ph.D. Student, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the structural pattern of the relationship between organizational bullying and resistance to change in faculty members of Islamic Azad University, North Tehran Branch. The research method was applied in terms of purpose and in terms of collecting data, a descriptive correlation was used. The statistical population of this study was all faculty members of Islamic Azad University, North Tehran Branch. 536 of them were selected by using random sampling method. A sample of 240 individuals was selected through stratified random sampling method. The instrument of this research was bullying standard questionnaire. The Illinois organization (2001) was the Standard Correction Resistance Questionnaire (2000). The validity of the questionnaires based on the content validity was evaluated by faculty members on the basis of the views of some of the statistical population and the structure by factor analysis method. After the necessary terms, validity was confirmed and, on the other hand, the questionnaires Cronbach's alpha method was 0.88 for organizational bullying and 0.88 for organization's corrosion, respectively. Data analysis was done on descriptive and inferential levels including Pearson correlation coefficient and structural equation modeling (SEM). The results of this study showed that organizational bullying with resistance to change among faculty members of Islamic Azad University, North Tehran Branch had a meaningful relationship (p <0.05)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational bullying
  • Resistance to Change
  • Faculty Members of Islamic Azad University
  • Tehran North Branch