دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، بهار 1397 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر رهبری کوانتومی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر

صفحه 1-1

10.22054/jrlat.2019.44651.1466

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ حمیرا عبدی؛ مهرداد صادقی ده چشمه