عدالت سازمانی و تعهد به تغییر به واسطه تعهد سازمانی آموزگاران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه پیام نور، کرمانشاه

3 گروه جامعه شناسی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ا‌ی تعهد سازمانی در رابطه‌ی بین عدالت سازمانی و تعهد به تغییر در بین معلمان دوره ابتدایی شهرستان ثلاث‌باباجانی بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی (310 نفر) بود که با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی طبقه‌ای 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، تعهد سازمانی آلن و مایر و تعهد به تغییر براتی و همکاران استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آنها به ترتیب 89/0، 73/0 و 91/0 گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرمافزار SPSS و از روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار ستنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کولموگروف اسمیرنوف) و نرم‌افزار LISREL استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد عدالت سازمانی به صورت مستقیم بر تعهد سازمانی و تعهد به تغییر معلمان و به صورت غیرمستقیم از طریق تعهد سازمانی بر تعهد به تغییر معلمان تاثیر دارد. همچنین اثر مثبت و مستقیم تعهد سازمانی بر تعهد به تغییر معنادار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediator role organizational commitment in relationship between organizational justice and commitment to change

نویسندگان [English]

  • ghaffar karimianpour 1
  • ghader rezaei 2
  • Seid mohamad jaber bagheri 3
1 Young Researchers and Elite Club, Kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 MA educational sience, payamnoor university, kermanshah
3 Department of Sociology, Tehran University of Science Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is investigation of mediator role organizational commitment in relationship between organizational justice and commitment to change in Salas babajani teachers. Method of study is correlational. the study population included all primary school teachers (310 persons) of Salas babajany. From among this population, 180 teacher were selected as sample based morgan table and using cluster sampling method. The used tools were Allen and Mayer organizational commitment Questionnaire, Barati et al commitment to change Questionnaire, Nihof and Morman organizational justice Questionnaire. Data analysis was performed Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and kolmogrove smirnov) in SPSS software and LISREL software. The analysis results showed that organizational justice directly affect on organizational commitment and commitment to change and indirect affect on commitment to change. Also positive and direct effect of organizational commitment on commitment to change was significant.
The purpose of this study is investigation of mediator role organizational commitment in relationship between organizational justice and commitment to change in Salas babajani teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational justice
  • organizational commitment
  • commitment to change