پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی (JRLAT) - فرایند پذیرش مقالات