دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، پاییز 1394 

مقاله پژوهشی

1. ارتباط بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی: مورد پژوهی شرکت بیمه آسیا

صفحه 1-30

10.22054/jrlat.2017.11125.1190

ابوالقاسم نادری؛ طیبه حیدری کبریتی؛ عبدالرضا امیری