رابطه درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی مدیر با اثربخشی و نگرش آن‌ها نسبت به تغییر سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی مدیر و نگرش آن‌ها نسبت به تغییر و اثربخشی‌شان در مدارس متوسطه دوم شهرستان فسا بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل تمامی معلمان مدارس دولتی مقطع متوسطه دوم شهرستان فسا(310 نفر) است که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی تعداد 175معلم(115 زن و 60 مرد) انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه‌های رهبری آموزشی هوی و میلکارک(2003)، نگرش نسبت به تغییر سازمانی دونهام و همکاران(1989) و اثربخشی معلم زمانی‌منش و سبحانی‌نژاد(1391) مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و رگرسیون گام به گام و با به‌کارگیری نرم‌افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی، نگرش آن‌ها نسبت به تغییر و اثربخشی-شان را به‌طور معنی‌داری پیش‌بینی می‌کند و متغیر نگرش نسبت به تغییر سازمانی در رابطه بین درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی و اثربخشی آن‌ها نقش متغیر میانجی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between teachers’ perceptions towards instructional leadership behaviors of their principals and teachers’ attitudes towards change and Their Effectiveness

نویسندگان [English]

  • raziye rajabzade 1
  • mehdi lesani 2
  • Hossein Motahharinejad 2
1 دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده [English]

The goal of this research was Investigation of relationship between teachers’ perceptions towards instructional leadership behaviors of principal and their attitudes towards organizational change and their effectiveness in the secondary high schools of Fasa. The method of this research is descriptive (correlation) and research population included secondary high schools teachers of Fasa (310 people) that 175 people of them (115 women and 60 men) was picked up by stratified random sampling method. Instructional leadership of Hoy and Mielcarek (2003), attitude towards organizational change of Dunham et al.(1989) and teacher effectiveness of zamanimanesh and sobhaninejad(1391) Questionnaires was used in this research. Data were analyzed by Multivariate linear regression and Hierarchical regression and the application of SPSS.20 software. The results showed that perceptions of teachers about instructional leadership behaviors can predict their attitude towards organizational change and their effectiveness. Meanwhile, their attitude towards organizational change variable plays off a mediator role between perceptions of teachers about instructional leadership behaviors and their effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instructional leadership
  • Attitude towards organizational change
  • Teacher effectiveness