رابطه خود ارزشیابی های محوری و انگیزه های رفتار شهروندی سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدفِ تعیین رابطه خود ارزشیابی های محوری و انگیزه های رفتار شهروندی سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس سه مقطع شهر بهبهان به مرحله اجرا در آمد. به همین منظور از بین کلیه مدیران مدارس سه مقطع تحصیلی شهر بهبهان، تعداد 113 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه خودارزشیابی های مرکزی، انگیزه های رفتار شهروندی سازمانی و پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی استفاده گردید. روش تحقیق همبستگی است. تحلیل داده ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین خودارزشیابی های محوری( عزت نفس، خودکارآمدی، جایگاه مهار و عصبیت) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنادار و از بین متغیرهای یاد شده عزت نفس و عصبیت بیشترین نقش در تبیین رفتار شهروندی سازمانی مدیران داشت. همچنین انگیزه های رفتار شهروندی سازمانی ( انگیزه علاقه به سازمان، انگیزه ارزش های اجتماع و انگیزه مدیریت برداشت) با رفتار شهروندی سازمانی روابط مثبت و معنادارداشته و از بین متغیرهای یاد شده انگیزه علاقه به سازمان و انگیزه مدیریت برداشت بیشترین نقش را در تبیین رفتار شهروندی سازمانی مدیران ایفا نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between core self-assessment and organizational citizenship behavior motivations with organizational citizenship behavior of schools

چکیده [English]

This study aimed to determine the relationship between core self-assessment and organizational citizenship behavior motivations with organizational citizenship behavior of schools administrators was conducted in three grades of Behbehan city. Therefore, from all schools administrator of three grades in Behbehan city,113 persons were selected by using simple random sampling.To collect data, core self-assessment questionnaire, organizational citizenship behavior motivations and organizational citizenship behavior questionnaires were used. Research method is correlation. Data analysis was performed by Pearson correlation coefficient and multiple regression. The results showed that the core self-assessment (self-esteem, self-efficacy, the inhibition and nervousness station) with organizational citizenship behavior had significant and positive relationships, and from mentioned variables, self-esteem and nervousness had most role in explaining the organizational citizenship behaviors of administrators , also organizational citizenship behavior motivations ( interest in the organization motivation, community values motivation and removal management motivation ) with organizational citizenship behavior had significant and positive relationship, and from mentioned variables interest in the organization motivation and removal management motivation have played most role in explaining the organizational citizenship behaviors of administrators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • core self-assessment
  • Organizational citizenship behaviormotivations
  • organizational citizenship