ارتباط بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی: مورد پژوهی شرکت بیمه آسیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

مقاله حاضر به مطالعه و ارزیابی رابطه سرمایۀ انسانی و عملکرد سازمانی در شعب بیمۀ آسیا می‌پردازد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و ابزار اندازه گیری پژوهش، شامل پرسشنامه سرمایۀ انسانی نادری (1390) و پرسشنامۀ محقق ساختۀ رضایت مشتریان بر اساس طیف لیکرت و همچنین اسناد و مدارک سازمانی بوده است. قابلیت اعتماد پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شده که مقدار ضریب آلفا برای پرسشنامۀ سرمایۀ انسانی و رضایت مشتریان، به ترتیب (93/0) و (63/0) حاصل گردید. یافته‌های حاصل از تحلیل‌های آماری پژوهش نشان می‌دهند که: (1) در شعب شرکت سهامی بیمۀ آسیا میزان سرمایۀ انسانی و رضایت مشتریان در حد بالاتر از متوسط، و میزان سود در حد پایین‌تر از حد استاندارد بوده است و به لحاظ آماری این وضعیت‌ها معنادار هستند؛ (2) میزان درآمد و فروش شعب شرکت سهامی بیمۀ آسیا با یکدیگر متفاوت بوده و در این ارتباط، شعب دارای بهترین و ضعیف‌ترین عملکرد نیز مشخص شده‌اند؛ (3) بین سرمایۀ انسانی و مولفه‏های آن- دانش و تخصص و مهارت- با میزان سود، فروش، درآمد و رضایت مشتریان (به استثناء مهارت با درآمد) رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ و (4) از بین مولفه‌های سرمایۀ انسانی، مولفۀ دانش در رابطه با تغییرات درآمد و فروش و مولفه‌های مهارت و تخصص در رابطه با تغییرات سود، و مولفه‌های دانش و مهارت در رابطه با تغییرات رضایت مشتریان قدرت پیش‌بینی بالایی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Human Capital and Organizational Performance: The Case of Asia Insurance Company

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Heidari Kebriti 2
  • Abdolreza Amiri 3
2 M.A. in Educational Administration, University of Tehran
3 M.A. in Educational Administaration
چکیده [English]

This Study investigates the relationship between human capital and organizational performance in the Asia insurance company branches of Iran. The research method is descriptive-correlational one and data collected using two questionnaires (i.e., Naderi’s human capital questionnaire and a researcher-developed questionnaire of customer satisfaction based on Likert scale and Organizational documents). Reliability of questionnaires was evaluated by using Cronbach’s Alpha coefficient (0.93 for human capital questionnaire and .63 for customer satisfaction questionnaire). To analyze the data descriptive measures such as frequency and average figures, and statistical techniques such as one sample t-test, Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis have been used. The results of study show that:
The human capital level and customer satisfaction status in Asia Insurance Company Branches are significantly above the average, and the profit in Asia Insurance Company Branches has been significantly below of the standard figures. In addition, we found a positive and significant relationship between human capital and income, sales, and profit gained by the Asia Insurance Company accompanied with the customer satisfaction. Among the components of human capital, only knowledge can explain the variance and changes of income as well as sales. Among the components of human capital, skills and specialization would explain the variance and changes of profit and customer satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital
  • Organizational Performance
  • income
  • Profit
  • Customer Satisfaction