رابطه ی سرمایه روانشناختی با رفتارهای مدنی-سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کننده وظیفه‌شناسی‌ در یک سازمان آموزشی دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

2 محقق/دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

چکیده

ااین پژوهش با هدف تعیین رابطه مولفه‌های سرمایه روان‌شناختی (خودکارآمدی، امیدواری، تاب‌آوری و خوش‌بینی) با رفتارهای مدنی سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کننده وظیفه‌شناسی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان‌یک سازمان دولتی در شهر اهواز 1393 تشکیل دادند که از میان آن‌ها 279 نفر به شیوه سهل‌الوصول (دردسترس) انتخاب شدند. ابزار‌های پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی (ناگیوئن و همکاران، 2012)، پرسشنامه رفتارهای مدنی سازمانی (لی و آلن، 2002) و پرسشنامه وظیفه‌شناسی (دنوی و اوزوالد، 2012) بود. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین سرمایه روان‌شناختی با رفتارهای مدنی سازمانی (01/0>p) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد‌.‌ همچنین بین سرمایه روان‌شناختی با وظیفه‌شناسی ‌(01/0>p) و بین وظیفه‌شناسی با رفتارهای مدنی سازمانی رابطه مثبت و معنادار‌ (01/0>p) به‌دست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی نشان داد که وظیفه‌شناسی قادر به تعدیل رابطه بین خودکارآمدی و امیدواری با رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به افراد‌، و وظیفه‌شناسی قادر به تعدیل رابطه بین خودکارآمدی با رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به سازمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Psychological capital on Organizational Citizenship Behaviors Due to the Moderating Role of Conscientiousness in a Training Public Sector Organization

نویسنده [English]

  • Mohsen Golparvar 1
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between psychological capital components (self-efficacy, hope, resiliency and optimism) and organizational citizenship behaviors due to the moderating role of conscientiousness. Research statistical population was the employees of a public sector organization in Ahvaz city. From the statistical population mentioned above, two hundred seventy nine persons were selected by convenience sampling. Research instruments were psychological capital questionnaire (Nguyen et al, 2012), organizational citizenship behaviors questionnaire (Lee & Allen, 2002) and conscientiousness questionnaire (De Nevea & Oswald, 2012). Data were analyzed with the use of Pearson correlation coefficient and hierarchical regression analysis. Results revealed that, there is a positive significant relationship between psychological capital and organizational citizenship behaviors. Also the results revealed that there is a positive significant relationship between psychological capital and conscientiousness and between conscientiousness and organizational citizenship behaviors. The results of moderated hierarchical regression analysis indicated that conscientiousness has been moderates the relationship between self-efficacy and hope with organizational citizenship behaviors toward individuals. Also conscientiousness has been moderates the relationship between self-efficacy and organizational citizenship behaviors toward organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • Organizational Citizenship Behaviors
  • work setting
  • ‌ conscientiousness