مطالعه رابطه راهبردهای تغییر سازمانی و عملکرد شغلی معلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دالنشگاه کردستان

2 دانشگاه کردستان

چکیده

شاید اولین مفهومی که از ابتدای پیدایش سازمان‌ها تا به امروز مورد توجه قرار گرفته و می‌گیرد، مفهوم عملکرد سازمانی است. عملکرد سازمان‌ها، مفهومی است که به تنهایی قادر به توجیه وجود بقاء و حتی انحلال سازمان‌هاست و اصولاً فلسفه سازمان‌ها، همان عملکرد آنها می‌باشد . هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین راهبردهای تغییر سازمانی بر عملکرد شغلی معلمان شهرستان سنندج بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و از بین معلمان تمامی مقاطع تحصیلی شهر سنندج نمونه‌ای به تعداد 372 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه‌های استاندارد عملکرد شغل بیرن و همکاران (2005) و راهبردهای تغییر سازمانی صلواتی و ثلاثی (1393) بود. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرها بیانگر پایایی رضایتبخش و هماهنگی از سؤالات پرسشنامه بود. برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد راهبردهای تجربی– عقلانی، راهبرد هنجاری- بازآموزی و راهبرد تحول-گرا با عملکرد شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین راهبرد اجباری – اقتداری و عملکرد شغلی معلمان رابطه‌ای به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of strategies of organizational changes on teacher’s job performance

چکیده [English]

Perhaps the concept that until now has been considered since the beginning of organizations and behalf, the concept of organizational performance. The performance of organizations, meaning that alone justifies the existence of survival and even the dissolution of Sazman‌Hast and organizations primarily philosophy, the same function respectively. Purpose of this study was the impact organizational change strategy on job performance teachers Sanandaj city. Research method was descriptive- correlation And among teachers of all grade levels sanandaj city and with the method available sampling a sample of 372 people were chosen. Measuring tool was standard questionnaires job performance Byrne et al (2005), and organizational change strategies salvati and salasi (1393). For variables Cronbach's alpha Calculated was Represents Reliability satisfying and coordination of the questionnaire. Used To test this hypothesis from Pearson’s correlation coefficient, factor analysis, path analysis. The results showed in between Dimension Strategies; experimental- rational, normative- retraining and Change-oriented With Job performance teachers there is a significant positive relationship; But between strategies mandatory – authority With Job performance teachers there is no significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job performance
  • Change Strategies
  • teacher’s performance
  • Correlation