طراحی و تبیین مدل ریاضی نقش تعدیل گری توانمند سازی روان شناختی در رابطه نقش گروه های آموزشی بر بهبود کیفیت عملکرد اساتید دانشگاه ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین مدل ریاضی نقش تعدیل گری توانمند سازی روان شناختی در رابطه نقش گروه های آموزشی بر بهبود کیفیت عملکرد اساتید دانشگاه ها بوده است. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 1019 نفر از اساتید هیات علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه هشت تهران که در سال تحصیلی 1394-1395 مشغول به تدریس و پژوهش بوده اند. حجم نمونه به کمک فرمول کوکران 279 نفر و روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ای نسبی محاسبه شد. همه آنها پرسشنامه های ‌عملکرد گروه‌های آموزشی، کیفیت عملکرد و توانمندسازی روان شناختی را تکمیل کردند. روایی این سه پرسشنامه از طریق روایی صوری مورد تایید اساتید قرار گرفت. همچنین به کمک ضریب آلفای کرونباخ، میانگین کل پایایی عملکرد گروه‌های آموزشی 76/0، کیفیت عملکرد اساتید 81/0 و توانمندسازی روان شناختی 82/0 حاصل شد. داده‌های حاصل از توزیع پرسشنامه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار های آماری 21 SPSS و 5/8 Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که نقش گروه‌های آموزشی بر کیفیت عملکرد و توانمندسازی روان شناختی اساتید دانشگاه های مورد مطالعه تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Define and design a mathematical model moderating role of psychological empowerment on the role of education in improving the quality of professors

چکیده [English]

The aim of this study was to define and design a mathematical model moderating role of psychological empowerment on the role of education in improving the quality of professors was. The aim of this research is applied and the method of data collection is descriptive and correlation. The population of the study area 1019 of eight faculty members of Tehran Islamic Azad University in the academic year 1394-1395 has been engaged in teaching and research. A sample of 279 people using Cochran formula and stratified random sampling method was used. All questionnaires performance of departments, completed the performance and empowerment. The validity of these questionnaires through face validity was approved by the faculty. As well as to help Cronbach's alpha coefficient of reliability of average educational groups operate 0.76, 0.81 and empowerment faculty members' performance was 0.82. The questionnaires were distributed data using Pearson correlation test, confirmatory factor analysis, path analysis and 8.5 Lisrel 21 SPSS statistical software were analyzed. The results showed that the role of the departments has significant impact on the quality of performance and psychological empowerment of university professors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational groups
  • quality of performance
  • psychological empowerment
  • academics