دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1394 

مقاله پژوهشی

1. عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای الگوی بومی اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران

صفحه 1-30

10.22054/jrlat.2017.7241.1139

دکتر عباس عباس پور؛ محمد مجتبی زاده؛ دکتر حسن ملکی؛ دکتر مقصود فراستخواه