عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای الگوی بومی اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طاطبائی- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده و دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

4 دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

در مقاله حاضر بر اساس روش نظریه زمینه ای، به احصاء عوامل، ملاک ها و نشانگرهای شرایطی (علی، زمینه ای و مداخله گر) اعتبارسنجی از دیدگاه کنشگران آموزش عالی پرداخته ایم. مطالعه حاضر با اتخاذ رویکرد تفسیرگرایانه اجتماعی بر این نکته تأکید دارد که افراد خارج از محیط دانشگاه، نمی توانند مؤلفه های اعتبارسنجی را پیشاپیش شناخته و آن را درک کنند. زیرا این کنشگران آموزش عالی هستند که محیط اجتماع علمی خود را خلق کرده و آن گونه که می خواهند تفسیر می کنند. بر این اساس، هر گونه پیش فرض در خصوص نظام اعتبارسنجی، نمی تواند بیانگر ذهنیت و درک عاملان جامعه ی دانشگاهی باشد. به دیگر سخن، در این پژوهش به دنبال این بوده ایم که کنشگران آموزش عالی عوامل، ملاک ها و نشانگرهای شرایطی اعتبارسنجی (علی، زمینه ای و مداخله گر) را چگونه می بییند، و چه تلقی و برداشتی از آن دارند. داده های پژوهش حاضر از چهار منبع به دست آمد، که عبارت اند از، مصاحبه، مشاهده، یادداشت برداری و اسناد. به همین منظور، داده های حاصل از مصاحبه ها، مشاهدات، یادداشت ها و اسناد را به داده های متنی تبدیل کردیم. پس از آن، به منظور بررسی نظام مند توده بزرگی از داده های گردآوری شده از طریق روش نظریه نظریه ی زمینه ای به مقوله بندی داده ها پرداختیم. ابتدا به کدگذاری باز، سپس، به کدگذاری محوری و انتخابی اقدام کردیم. بر این اساس، 691 نشانگر، 98 ملاک و 11 عامل متناسب با ویژگی های بومی نظام آموزش عالی ایران تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of conditional factors as to native model accreditation for Iran's higher education system (based on of grounded theory)

نویسنده [English]

  • mohammad mojtabazadeh 2
چکیده [English]

In this paper based on the grounded theory, from the perspective of higher education actors we paid to recognized of conditional factors, criteria and indicators (causal, contextual and intermediary ) accreditation. this study, by adopting social interpretivism, emphasize that people outside the university, Can not be known beforehand components of accreditation and understand it. Because, the actors in higher education are that your scientific community environment create and interpret it as they want. accordingly, Any assumption about the accreditation system, can not express the mind and understanding academic community actors. in other words, in this research we have been looking for that actors higher education how to see conditional factors, criteria and indicators (causal, contextual and intermediary ) accreditation And what had interpretation and understanding of it. the data of this study were obtained from four sources, which include, interviews, observations, notes and documents. therefore, data obtained from interviews, observations, notes and documents were converted into text data. after that, in order to categorize the great mass of the collected data, paid to categorization of data. we act first, open coding, then, axial and selective coding. On this basis, in 691 the indicator, 98 criteria and 11 factor were determined in accordance with native features of Iran's higher education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accreditation
  • quality assurance
  • Higher education
  • Grounded Theory
  • social interpretivism