ارزیابی ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد دانشگاه رازی

2 هیئت علمیه دانشگاه رازی

3 هیئت علمیه دانشگاه علوم پزشکی

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 96- 95 انجام پذیرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نمونه این پژوهش شامل 186 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای متناسب با حجم دانشکده­ها انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1997) و آوای سازمانی کاتارین هامس (2012) بود. روایی ابزار به‌صورت محتوایی مورد تأیید متخصصان و پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ سرمایه اجتماعی (95/0)، آوای سازمانی (96/0) تعیین و تأیید شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار spss V. 21 از طریق آزمون همبستگی پیرسون انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که در سطح خطای 5 درصد بین ابعاد سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی رابطه­ی مثبت و معناداری وجود دارد (001/0P≤). همچنین بر اساس مدل رگرسیون ابعاد سرمایه اجتماعی تأثیر معنی­داری بر روی آوای سازمانی داشت و بیشترین میزان پیش‌بینی آوای سازمانی مربوط به بعد شناختی سرمایه اجتماعی بود (48/0= R2).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

relationship between dimensions of Social capital and Organizational Voices of staff employees at Kermanshah University of Medical Sciences

چکیده [English]

+This study aimed to evaluate the relationship between dimensions of Social capital and Organizational Voices of staff employees at Kermanshah University of Medical Sciences in 95- 96 were performed. Method of the research was the type of descriptive and correlation. The sample consisted of 186 employees of Medical Sciences using the stratified random sampling method were selected according to size School. Measured research tools include Nahapiet and Ghoshal (1997) and organizational voices Hames(2012) 5 Likert scale has. Validity of the questionnaire by faculty members of the Department of educational administration, Razi University confirmed. In order to. The research of reliability evaluation measurement tools reliability coefficient of cronbach's‌ alpha and the combination was used. Cronbach's Alpha for social capital questionnaire and organizational Voices respectively 0.90, and 0.92. The data were analyzed by using LISREL8.80 and spss-21 was performed. The results showed that the level of 5 percent between dimensions of social capital and organizational Sound of Medical Sciences, Kermanshah and there is a significant positive relationship (P=0 / 001). The regression results showed that dimensions of social capital) Cognitive, relational, Structure ( can predict organizational Voice to amount. , And greatest amount anticipated is the dimensions cognitive social capital related to dimensions Voice Organizational.)R2=0/48)

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational voices
  • social capita
  • Kermanshah University of Medical Sciences