نقش رهبری تحولی در آمادگی کارکنان برای تغییر در مدارس ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طبابایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری تحولی مدیران با آمادگی معلمان و کارکنان دبستان برای تغییر بود. در این پژوهش همبستگی شرکت‌کنندگان از بین معلمان و کارکنان دبستان‌های جوانرود از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه رهبری تحولی (MLQ) بس و همکاران و پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی دونهام و همکاران به دست آمد و تحلیل نهایی بر روی 159 پرسشنامه گردآوری شده انجام شد. پایایی دو پرسشنامه براساس فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0 و 87/0 محاسبه شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد بین سبک رهبری تحولی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین براساس آزمون رگرسیون چندگانه با شیوه گام به گام مشخص گردید که ابعاد سبک رهبری تحولی قادر به پیش‌بینی تمام مؤلفه‌های آمادگی برای تغییر است. مدیران مدرسه می‌توانند با به کارگیری این سبک رهبری زمینه بروز و ارتقای آمادگی تغییر شناختی، احساسی و رفتاری را در بین کارکنان خود فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of relationship between transformational leadership style of managers and employees’ readiness for changing Primary Schools of Javanrood in 2014-2015

نویسندگان [English]

  • hamid rahimian 1
  • morteza taheri 1
  • Ronak Veysi 2
2 master student of allame tabatabaei univercity
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between transformational leadership style of managers and employees’ readiness for changing in Primary Schools of Javanrood in 2014-2015; and the used method was a correlation one. The study population included all employees of Primary Schools in Javanrood that are 274 persons. The research sample consisted on 159 persons based on Morgan Table. The participants were selected through a stratified random sampling method. Data was collected by the use of two questionnaires; one is multifactor leadership questionnaire by Bess et.al (2000), and another one is attitudes toward the organizational changes by Dovenham et.al (1998). The reliability of both questionnaires was calculated as 0.91 and 0.87 based on Cronbach’s Alpha respectively. The results of Peasrson’s correlation showed that there is a significant relationship between transformational leadership style of managers and employees’ readiness for changing. Also, based on multiple regression analysis with stepwise method it was showed that transformational leadership style is able to predict all components ready for change. Thus the managers can prepare a field in which the employees’ readiness for changing could be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Transformational leadership
  • readiness for changing
  • Primary schools