رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با خودکارآمدی و عملکرد شغلی کارکنان ستادی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی و کارشناس آزمون و ارزشیابی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

2 دانشگاه علامه طباطبائی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با خودکارآمدی و عملکرد شغلی در بین کارکنان ستادی سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور است. جامعه آماری پژوهش شامل 226 نفر از کارکنان ستادی سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور بوده که از این تعداد 135 نفر مرد و 91 نفر زن به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. پژوهش، کاربردی و از نوع پیمایشی بوده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق-ساخته 28 سؤالی فناوری اطلاعات و ارتباطات، پرسشنامه 17 سؤالی خودکارآمدی عمومی شرر و پرسشنامه 15 سؤالی عملکرد شغلی پاترسون بود. ضریب پایایی محاسبه‌شده در این پژوهش برای پرسشنامه­های فناوری اطلاعات و ارتباطات، خودکارآمدی و عملکرد شغلی به ترتیب 917/0، 740/0 و 876/0 بوده است. در تجزیه‌وتحلیل داده­ها جهت بررسی تفاوت میانگین در بین مردان و زنان از آزمون t نمونه­های مستقل، برای تشخیص نرمال بودن توزیع داده­ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و برای سنجش رابطه بین متغیرها و جهت آن از آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان داد اختلاف معناداری در سطح میانگین متغیرها بین مردان و زنان وجود نداشته است. ارتباط معناداری میان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیر مؤلفه‌های آن با خودکارآمدی و عملکرد شغلی وجود داشته است و تنها در خصوص ارتباط زیر مؤلفه‌های میزان استفاده از اینترنت و سرویس­های اینترنتی با عملکرد شغلی، ارتباط معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج پژوهش به تأثیر مثبت متغیر پیش‌بین در متغیرهای ملاک اشاره داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Use of ICT with General Self-efficacy and Job Performance among Staff of Technical Education and Vocational Training Organization

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between the use of information and communication technology with the self-efficacy and job performance among staff of technical and vocational training organization, in Iran. The sample consisted of 226 staff of the technical and vocational training organization which 135 men and 91 women were selected randomly. The instruments were questionnaire consisting of 28 questions of information and communication technology, 17 questions of general self- efficacy questionnaire and 15 questions of Paterson's job performance questionnaire. Reliability coefficient calculated in this study for ICT questionnaires, self-efficacy and job performance, were 0.917, 0.740 and 0.876. respectively. Independent samples t test was used to examine the differences of average between men and women. Kolmogorov-Smirnov test was used to diagnos normall distribution data and to assess the relationship between the variables Spearman correlation test and regression analysis were also used. The results showed that there are no significant differences the between men and women. There is significant relationship between the use of ICT with self-efficacy and job performance. There was no significant relationship between relevant components of the use of the Internet and Internet services with job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • self-efficacy
  • Job performance
  • Technical and Vocational Training Organization