پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی (JRLAT) - واژه نامه اختصاصی