بررسی تأثیر نوع‌دوستی و تعارض در رابطه بر قابلیت یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد دانشگاه علامه

چکیده

نوع‌دوستی یا دیگر خواهی از نیروهای توسعه اخلاقی و بقا و رفاه انسان است که در دهه‌های اخیر محل توجه روان شناسان اجتماعی و جامعه شناسان قرارگرفته است. این پژوهش باهدف بررسی پیشایندهای قابلیت یادگیری سازمانی همانند نوع‌دوستی و تعارض در رابطه انجام‌شده است. در این راستا، از روش پژوهش پیمایشی- تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ستادی دانشگاه علامه طباطبائی واقع در پردیس مرکزی، تشکیل داد که از میان آنها 167 نفر بر اساس جدول مورگان به‌عنوان نمونه آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. گردآوری داده‌های پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه نوع‌دوستی ارگان (1988) و پرسشنامه تعارض در رابطه کوکس (1998) و پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (2007) انجام شد. روایی و پایایی پرسشنامه‌های یادشده، به ترتیب با استفاده از روایی صوری، روایی سازه و همچنین محاسبه آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرفت. به‌علاوه، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری و آزمون فریدمن با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای Amos و Spss استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد نوع‌دوستی بر قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر مثبت معنادار دارد و نوع‌دوستی بر تعارض در رابطه تأثیر منفی معنادار دارد. به‌علاوه تعارض در رابطه نیز بر قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر منفی معنادار دارد. همچنین تعارض در رابطه، رابطه میان نوع‌دوستی و قابلیت یادگیری سازمانی را میانجی‌گری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the effect of altruism and relationship conflict on organizational learning capacity in Allameh Tabataba'i University Staff

نویسنده [English]

  • hosein rahmanseresht 2
2 ...
چکیده [English]

Altruism is from moral development forces and survival and well-being of human that in recent decades the attention of social psychologists and sociologists is located. This study with the aim of examined the antecedents of organizational learning capability as altruism and relationship conflict is done. In this regard, the survey method was employed. The Statistics population consists of all the staff of allameh Tabataba'i University Formed, of which 167 were based on Morgan table as the sample to be selected by simple random sampling. Data were collected through organ altruism questionnaires (1988) and Cox relationship conflict questionnaire (1998) and Chiva et al organizational learning capability questionnaire (2007). Validity and Reliability of aforementioned questionnaires were confirmed on the basis of content validity, construct validity as well as calculated acceptable Cronbach's alpha coefficient. In addition, for data analyzing and research hypothesis test, Structural Equation Modeling and Friedman test were used, by means of Amos and Spss software. Research findings indicated that altruism is significant positive impact on organizational learning capacity and altruism in a significant negative influence on the relationship conflict. Furthermore The relationship conflict also has a significant negative impact on organizational learning capability and relationship conflict is mediated between altruism and organizational learning capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altruism
  • Relationship conflict
  • Organizational learning capacity
  • organizational learning
  • Learning organization