استقلال دانشگاه و رابطه آن با پاسخگویی و تضمین کیفیت خدمات دانشگاه در سیستم آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی استقلال دانشگاه و نقش آن در پاسخگویی و تضمین کیفیت خدمات دانشگاه درسیستم آموزش عالی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 94-1393 می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و 219 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند، به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیر استقلال از پرسشنامه مدل اروپایی یونسکو توماس استرمن و همکاران، متغیر پاسخگویی از پرسشنامه مدل نیویورک کیکو یوکویاما و متغیر تضمین کیفیت از پرسشنامه مدل HEDPERF استفاده شد. جهت سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. ضرایب پایایی هر یک از پرسشنامه‌های استقلال، پاسخگویی و تضمین کیفیت به ترتیب 88/0 و 90/0 و 92/0 به دست آمد. برای آزمون سؤال و فرضیه تحقیق از تحلیل T تک متغیره و رگرسیون چندگانه و تک گانه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دانشگاه‌ از نظر استقلال دانشگاهی و پاسخگویی در وضعیت مطلوبی نمی‌باشد ولی از نظر تضمین کیفیت در حد متوسط می‌باشد و ارتباط معنی‌داری بین استقلال دانشگاهی با پاسخگوی و تضمین کیفیت مشاهده گردید و می‌تواند تا حدودی آن را پیش بینی کند (15/0 ، 17/0 R2=). همچنین ارتباط معنی-داری بین پاسخگویی دانشگاهی و تضمین کیفیت وجود دارد و می‌تواند به صورت مثبت و معنی‌دار آن راپیش بینی کند(21/0 R2=).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The autonomy of university and its role in accountability and quality assurance of higher education system services.

نویسندگان [English]

  • Omid Milani 1
  • Mohammed Hasani 2
  • Abolfazl Ghasemzadeh 3
1 Graduate of the University of Urmia
2 Associate Professor of Educational Science, Urmia University
3 Assistant Professor of Educational Science, Shahid Madani Azerbaijan University
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the feasibility of university autonomy and its role in accountability and quality assurance of higher education system services. The study population included all faculty members of Urmia University in the academic year of 2014-2015. With the descriptive survey method, 219 faculty members of this university were selected using stratified random sampling method, and responded to the questionnaire. To collect information about the autonomy variable “the European Model Questionnaire UNESCO”, Thomas Estermann et al, for the accountability variable the questionnaire of Keiko Yokoyama, New York model and for the quality assurance variable the questionnaire of HEDPERF model was used. Cronbach's Alpha is used to assess the reliability of the test. The reliability coefficients of the autonomy, accountability and quality assurance questionnaires were 0/88, 0/90 and 0/92 respectively. To test the question and hypothesis of the research t-test univariate and multiple regression and One's regression analyses were used. The results showed that the state of academic freedom and accountability in the University was not good But in terms of quality assurance is moderate and positive relationship existed between academic autonomy, academic accountability and quality assurance And can somewhat predict them (R2= 0/17 , 0/15). there Significant correlation between academic accountability and quality assurance, and can be positive and meaningful predicted it (R2= 0/21).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autonomy
  • Accountability
  • quality assurance
  • faculty members