نقش پاسخگویی بر رضایت و عملکرد شغلی: آزمون اثر میانجی رفتار شهروندی و شهرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش پاسخگویی بر رضایت و عملکرد شغلی و آزمون اثر میانجی رفتار شهروندی و شهرت به روش توصیفی- همبستگی انجام‌شده است جامعه آماری در این پژوهش کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تبریز است که تعداد آن‌ها طبق آمار 640 نفر است که از این تعداد نمونه‌ای به‌اندازه 270 نفر بر اساس فرمول کوکران با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی  انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده از پنج پرسشنامه پاسخگویی هاچوارتر و همکاران (2005)، عملکرد شغلی پاترسون (1990) ، رضایت شغلی  برایفیلد و روتس (1951)، رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف و همکاران (1990) و شهرت هاچوارتر، زینکو و فریز (2007) جمع آوری گردید. ضرایب پایایی پرسشنامه‌ها به ترتیب 70/0، 88/0، 65/0 ، 81/0 و 87/0  از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. برای تحلیل داده­ها از همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده‌شده است.  نتایج تحقیق نشان داد که بین پاسخگویی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین رفتار شهروندی سازمانی و شهرت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تحلیل مسیر بین شهرت با میزان عملکرد شغلی آنان معنادار است. همچنین نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و شهرت در رابطه بین پاسخگویی و عملکرد شغلی در مدل تائید شد. تحلیل  مسیر بین شهرت اساتید با میزان رضایت شغلی آنان معنادار نیست. بنابراین نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و شهرت در رابطه بین پاسخگویی و رضایت شغلی در مدل تائید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Orgaizational citizenship behavior and reputation: Mediators in the relationship between accountability & jab performance and satisfaction

نویسنده [English]

  • Abolfazl Ghasemzadeh 1
چکیده [English]

The presented research is provided to investigate relationship Orgaizational citizenship behavior and reputation: Mediators in the relationship between accountability & job performance and satisfaction using descriptive-correlation method. The population was 640 Faculty members of University of Tabriz. Also, the sample size was 180 which selected stratified random sampling, using Kokran formula. The collected data in this research has used five questionnaire as follow Hochwarter et al (2005) Measure of accountability, Paterson’s (1990) job performance Scale, Brayfield & Roths’s (1951) job satisfaction Scale, Podsakoff’s (1990) Orgaizational citizenship behavior scale and Hochwarter, Ferris and Zinko’s reputation scale (2007) respectively. The reliability thorough Cronbach’s alpha coefficient was 0.70, 0.88, 0.65, 0.81 and 0.87, respectively. For statistical analysis, Pierson correlation and structural equation modeling have been used. The results of study indicate accountability has significant positive relationship and direct impact on Orgaizational citizenship behavior. Also, Orgaizational citizenship behavior has significant positive relationship and direct impact on reputation. Furthermore; the results of study indicate that path analysis of reputation on job performance is significant. Hence, Mediator role of Orgaizational citizenship behavior and reputation in relationship between accountability and job performance is certified. Moreover, the results of study indicate that path analysis of reputation on job satisfaction is not significant. Hence, Mediator role of Orgaizational citizenship behavior and reputation in relationship between accountability and job satisfaction is not certified

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orgaizational citizenship behavior
  • reputation
  • Accountability
  • Job performance
  • job satisfaction and