بررسی نقش مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در بین کارکنان دانشگاه مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزگار آموزش و پرورش دانش آموخته دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سمنان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی بین کارکنان دانشگاه مازندران اجرا شد. روش پژوهش، همبستگی و به‌طور مشخص از نوع معادلات ساختاری است. جامعۀ آماری این پژوهش حدود 400 نفر از کارکنان دانشگاه مازندران است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه­های مدیریت دانش نوناکوکه دارای چهار بعد برونی‌سازی، ترکیب، برونی‌سازی و اجتماعی سازی است و پرسشنامۀ نوآوری سازمانی که دارای سه بعد تولیدی، فرایندی و اداری است استفاده شد. این پرسشنامه­ها بین 189نفر از کارمندان توزیع شد. پایایی پرسشنامه­های مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۴۵/0و ۹۴۴/0 تعیین‌شده است.یافته­های پژوهش نشان داد که همۀ مؤلفه­های مدیریت دانش و نوآوری سازمانی دوبه‌دو باهم همبستگی دارند. نتایج تحلیل‌ داده‌ها نشان داد الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است و نوآوری سازمانی به‌خوبی از طریق مدیریت دانش تبیین شده است و به عبارتی مدیریت دانش تأثیر مستقیم و مثبت و معنادار بر نوآوری سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect knowledge management on organizational innovation in Mazandaran University

نویسندگان [English]

  • Reza Barari 1
  • Laleh Jamshidi 2
2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سمنان
چکیده [English]

The present study aims to investigate the effect of knowledge management on organizational innovation among the personnel of Babol University of Medical Sciences. This is a descriptive correlational study clearly based on structural equation modeling (SEM). The population of this research was 400 personnel of Babol University of Medical Sciences. To measure research variables, Nonaka knowledge management questionnaire with 4 dimensions: externalization, combination, internalization and socialization and Organizational innovation Questionnaire with 3 dimensions: productive, process and administrative were used and distributed among 189 personnel.The reliability of knowledge management and organizational innovation questionnaires was assessed through Cranach’s coefficient alpha as 0.945 and 0.944, respectively. Findings of this study showed that all dimensions of knowledge management and organizational innovationare mutually correlated with each other (p<0.01). The structural equation model shows that the model has good fitness with data organizational innovation is well predicted by knowledge management and knowledge management has direct, positive and significant effect on organizational innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Innovation
  • Organizational Innovation
  • Mazandaran University