بسط مدل عوامل مؤثر بر وفاداری دانشجو به دانشگاه ازنظر اعضای علمی در نظام آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش کاربرد شاخص رضایتمندی مشتریان و عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش و یادگیری است. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه اعضای علمی دانشگاه‌های پیام نور فارس و علوم پزشکی شیراز تشکیل می‌دهند. با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان و با حذف پرسشنامه‌های ناقص تعداد 239 پرسشنامه به روش آماری تحلیل مسیر تجزیه‌وتحلیل شد. اثرات مستقیم رضایتمندی دانشجو (18/0) و تصویر ذهنی آنان(16/0) با وفاداری معنی‌دار است همچنین بین انتظارات دانشجو (47/0)، کیفیت مشهود سخت‌افزار (19/0) و کیفیت مشهود نرم‌افزار (15/0) با رضایتمندی دانشجو اثری مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. اما اثر مستقیم و معنی‌داری بین ارزش مشهود (10/0) با رضایتمندی دانشجو از دانشگاه برای ادامه تحصیل وجود ندارد. درنهایت تصویر ذهنی (45/0)، کیفیت مشهود سخت‌افزار (15/0)، کیفیت مشهود نرم‌افزار (12/0) و انتظارات دانشجو (46/0) اثری مستقیم و معنی‌داری با رضایتمندی دانشجو دارد. لازم به ذکر است که تمامی متغیرهای پژوهش به‌جز ارزش مشهود با رضایتمندی دانشجو اثر مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satisfaction and Loyalty in Students

نویسندگان [English]

  • Saed Talebi 1
  • Hassan Mahmodian 2
  • Mohamad Hassan Seif 1
  • Ahmad Rastegar 1
1 استادیار دانشگاه پیام نور
2 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده [English]

Abstract
The purpose Pzhvhshkarbrd European customer satisfaction index and the factors affecting the quality of teaching and learning. Results: The direct effects of the students (18/0) and subjective image (16/0) with meaningful loyalty between student expectations (47/0), perceived quality hardware (19/0) and perceived quality of software (15/0) with the students, there is a direct and significant impact. The direct effect between perceived value (10/0) with the students of the university to study there. Finally image (45/0), visible quality hardware (15/0), software quality evident (12/0) and expectations of students (46/0) with a direct and significant impact on the students. Conclusion: Among the variables studied, only the value of tangible and meaningful to the students, there is no direct effect of the other variables are significant, positive effect.
Key words: image quality hardware visible, tangible quality of software, student expectations, perceived value, satisfaction, loyalty student.
kldfdlas kidlaksdkasd kodkasldkaos kdlkasldksa kdlkasldksa kdlkfkigkfdllf kl;kfdsk

کلیدواژه‌ها [English]

  • student expectations
  • Perceived Value
  • satisfaction
  • loyalty student