عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارمندان دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارمندان دانشگاه علامه طباطبائی صورت گرفته است. روش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی هست. جامعه آماری آن شامل تمام کارمندان دانشگاه علامه طباطبائی هست که در سال 1394 مشغول به کار  بودند. حجم نمونه 200 نفر از کارمندان دانشگاه علامه طباطبائی که به روش طبقه­ای انتخاب‌شده­ بودند. داده­ها با استفاده از دو پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و رفتار شهروندی سازمانی توره جمع‌آوری گردید. برای تحلیل داده­ها از روش­های همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، معادلات ساختاری،ANOVA و T مستقل استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزارهای 20Spss- و 75/8Lisrel- انجام گرفت.نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، وفاداری، مشارکت و جوانمردی (001/0p≤) و با وظیفه­شناسی (05/0p≤) رابطه معنادار وجود دارد. همچنین مدل پیشنهادی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بوده و ضریب رگرسیون استاندارد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی 30/0 به دست آمد. از بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت توزیعی و رویه­ای قادر به پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی بودند (05/0p≤). با مقایسه متغیرهای عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سطوح مختلف متغیرهای جمعیت شناختی، تفاوت معناداری در اکثر ابعاد مشاهده نگردید. پژوهش حاضر تصدیقی بر رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارمندان هست. لذا با انجام و اتخاذ استراتژی­هایی در راستای بهبود عدالت سازمانی، می­توان گام­های مؤثری در جهت نیل به اهداف متعالی سازمان برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior in staff of Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Objective: This study has been performed to investigate the relationship of organizational justice and organizational citizenship behavior staff Allameh Tabatabai University Methods: The sample consisted of 200 employees of Allameh Tabatabai University who were selected by random sampling method. Data collected by using two questionnaires of organizational justice and organizational citizenship behavior Toure Niehoff. For data analysis using Pearson correlation, multiple regression, structural equation, ANOVA and independent t-test. Data analyzed by SPSS-20 and LISREL-8/7 softwares. Results: results indicated that there is a significant relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior, loyalty, cooperation and sportsmanship (p≤0/001) and conscientiousness (p≤0/05). indicators fit proposed model were good and Standardized regression coefficient of organizational justice on organizational citizenship behavior was 0/30. Of the dimensions of organizational justice, distributive justice and procedural were able to predict the organizational citizenship behavior (p≤0/05). By comparing the variables of organizational justice and organizational citizenship behavior at different levels of demographic variables, there was no significant difference. Conclusion: The present study confirms the impact of organizational justice on OCB employees. Therefore, by adopting strategies to increase organizational justice, can be taken effective steps in order to achieve the noble objectives of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributive Justice
  • Interactional Justice
  • Organizational justice
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Procedural Justice