رابطه خود کنترلی و منبع کنترل با تعهد سازمانی در کارمندان اداره آموزش و پرورش سبزوار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه حکیم سبزواری،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه خرم آباد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه منبع کنترل و خودکنترلی با تعهد سازمانی در کارمندان آموزش و پرورش شهر سبزوار بود. بدین منظور گروهی متشکل از 70نفر از بین 120کارمند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و در این پژوهش شرکت کردند. داده های تحقیق نیز با استفاده از پرسشنامه های منبع کنترل راتر با ضریب پایایی (83/0)، پرسشنامه خود کنترلی نیواستورم و دیویس با ضریب پایایی(65/0) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن ومایر با ضریب پایایی(79/0) جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده تحقیق با استفاده ازآزمون همبستگی پیرسون, تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و دیگر آزمون های تعقیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد منبع کنترل و خودکنترلی با تعهد سازمانی رابطه مثبت دارند و آن را پیش می‏کنند به علاوه بین منبع کنترل و خودکنترلی با هر یک از ابعاد سه گانه تعهد سازمانی نیز رابطه مثبت و معنادار بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Self-control and Locus of Control and Organizational Commitment of the Staff Members at the Education Department of Sabzevar

نویسندگان [English]

  • Hassan Nodehi 1
  • Ali Rashidi 2
  • Ali Khalili 3
  • Shahram Mehravar Giglou 2
1 Assistant Professor at Hakim Sabzevari University
2 M.A. candidate of Educational Management at Allameh Tabataba’i University
3 M.A. candidate of Educational Management at the University of Khorramabad
چکیده [English]

This  study  is  aimed  at  investigating  the  relationship  between  locus  of
control  and  self-control  and  organizational  commitment  of  the  staff
serving with Education Department of Sabzevar. To this end, a group of
70  staff  members  were  selected  as  the  sample  from  among  the  120
personnel by means of the simple random sampling method and involved
in the study. The research data were gathered by means of Rotter’s Locus
of  Control  Scale  with  a  reliability  coefficient  of  0.83,  Newstorm  and
Davis Self-control Questionnaire with a reliability coefficient of 0.65, and
Allen  and  Meyer  Organizational  Commitment  Scale  with  a  reliability
coefficient  of  0.79.  The  collected  data  were  analyzed  with  SPSS  18
application and Pearson correlation test, multivariate analysis (MANOVA)
and  some  other  supplementary  tests.  Results  suggest  that  there  is  a
positive relation between locus of control, self-control and organizational
commitment.  Furthermore,  locus  of  control  and  self-control  are
independently related to organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • Locus of control
  • self-control
  • Education